פרטיות וסודיות

Skip Navigation Linksדף הביתשירות לקוחותפרטיות וסודיות

מדיניות שמירת פרטיות ואבטחת מידע

באיחוד רשת סוכנויות בע"מ (*) מבינים כי שמירה על פרטיות מהווה גורם חשוב עבור המבקרים באתר זה. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות שמירת הפרטיות הנוהגת באתר וכן הם סוקרים, בין היתר, את האופן שבו משתמשת איחוד רשת סוכנויות בע"מ מבית מגדל במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

איסוף מידע והשימוש בו

איחוד רשת סוכנויות בע"מ אוספת מידע לגבי המבקרים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שאיחוד רשת סוכנויות בע"מ מעניקה באמצעות האתר. קיימים שני סוגי מידע הנאגרים על-ידי איחוד רשת סוכניות בע"מ. מידע כללי על המבקרים באתר ומידע המכיל פרטים אישיים המסופקים באורח התנדבותי על-ידי המבקרים באתר ו/או המבקשים לרכוש שירותים מקוונים באתר.

מידע כללי על המבקרים באתר

איחוד רשת סוכנויות בע"מ אוספת באופן סטנדרטי מידע כללי על המבקרים באתר כגון – מספר המבקרים באתר, העמודים בהם הם מבקרים, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר ומשך הזמן שארך הביקור באתר. יש להדגיש כי המידע הכללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך.

המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף תוך שימוש בתיקיה ממוחשבת לצרכי מאגרי מידע (Web Server Log) ו"עוגיה" ("Cookie"). ה"עוגיה" היא פיסת מידע אשר נשלחת מהאתר אל המחשב של המבקר/משתמש ומאוחסנת בדיסק הקשיח של המבקר/משתמש. השימוש ב"עוגיה" נועד לשם מעקב אחרי ביקורים חוזרים באתר. איחוד רשת סוכנויות בע"מ מבקשת לציין ולהדגיש, כי למרות וקיימת האפשרות שאיחוד רשת סוכנויות בע"מ תשלח "עוגיות" למחשבי המבקרים/משתמשים באתר, במצבים מסוימים, אין איחוד רשת סוכנויות בע"מ יודעת את זהותם ו/או כל פרט אישי אחר לגבי אותם מבקרים/משתמשים אלא אם אותם מבקרים בחרו לספק לאיחוד רשת סוכנויות בע"מ פרטים מזהים כאמור.

המידע הכללי לגבי המבקרים באתר משותף לחטיבות העסקיות השונות של איחוד רשת סוכנויות בע"מ לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו, כמו גם לצורך שיפור והעשרה של מוצרים המפותחים בקבוצת מגדל.

מסירת מידע אישי באמצעות האתר

איחוד רשת סוכנויות בע"מ אוספת מידע ושומרת אותו במאגריה. מידע הנאסף על-ידה מהמשתמשים באתר שהינו בעל אופי אישי כגון שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך או כל מידע אחר שהתבקש ו/או הנדרש לצורך רכישת שירות, נאסף רק כאשר המבקר/המשתמש באתר בוחר לספק מידע אישי כאמור, מרצונו החופשי או כאשר המידע דרוש לשם עריכת הסכם מחייב כגון פוליסת ביטוח בין החברה הרלוונטית מאיחוד רשת סוכנויות בע"מ לבין המבקר/משתמש באתר, או לשם בירור פרטים ו/או מידע נוסף על-פי בקשתו של המבקר/המשתמש לפני כניסתו להסכם מחייב עם החברה הרלוונטית מאיחוד רשת סוכנויות בע"מ או אם איחוד רשת סוכנויות בע"מ עורכת סקר מקוון על בסיס התנדבותי.

איחוד רשת סוכנויות בע"מ תשמור על סודיות המידע בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981
כל מידע שימסר על ידי המבקרים באמצעות האתר איחוד רשת סוכנויות בע"מ, לרבות במסגרת הרישום לקבלת שירותים באמצעות האתר ו/או בעת בקשה לקבלת מידע ו/או הצעות על מוצרים ו/או שירותים של איחוד רשת סוכנויות בע"מ, יימסר מרצונו ומהסכמתו המלאה של המבקר ויהווה הסכמה ברורה מצידו לאיחוד רשת סוכנויות בע"מ או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסר, בכפוף להוראות כל דין, לרבות הסכמה שתימסר לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. הסכמת מבקר שתימסר למשלוח תכנים שיווקיים באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר (SMS) כפופה, בין היתר, להוראות תיקון מס' 40 של חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008.

המידע שאיחוד רשת סוכנויות בע"מ אוספת מהמבקרים באתר מיועדת למתן שירות ולטיפול שוטף במוצרי איחוד רשת סוכנויות בע"מ שרכשו המבקרים וכן ליצירת קשר בהזמנה להציע הצעות לרכישת כיסויים ביטוחיים ומוצרים או שירותים פיננסיים מטעם איחוד רשת סוכנויות בע"מ, לדיוור ישיר, לצורך עיבודים סטטיסטיים, לפילוח ומיקוד שיווקי, למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו וכן לצורך טיפול בתביעות. כמו כן, המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמת השימושים כאמור וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. המידע אשר נאסף באתר הנו על ידי איחוד רשת סוכנויות בע"מ ולשימושה. אם המבקר לא יהיה מעוניין לקבל מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעת איחוד רשת סוכנויות בע"מ עשויים לעניין אותו, יהיה באפשרותו לבחור בכל עת באפשרות הסרה מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע כאמור.
באמצעות פניה למרכז שירות לקוחות בטלפון 6000*. קטינים מתחת לגיל 14 אינם חייבים למסור את פרטיהם.

איחוד רשת סוכנויות בע"מ תעביר את המידע האישי שנצבר אודות המבקרים לצד שלישי במקרים הבאים:

  • לסוכן הביטוח עמו בחרת להתקשר.
  • לרשויות שעל-פי הדין איחוד רשת סוכנויות בע"מ חייבת על-פי הדין למסור דיווחים. מובא לידיעת הלקוח כי על-פי הדין חלק מהנתונים הנמסרים לצורך רכישת פוליסות ביטוח ו/או תכניות ביטוח מועברים על-פי הדין לרשויות.
  • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר לרבות תנאים אלה או אם תבצע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות אלה.
  • אם יתקבל בידי איחוד רשת סוכנויות בע"מ צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
  • מובהר כי המידע אשר נאסף באתר נאסף עבור שימוש איחוד רשת סוכנויות בע"מ לרבות שימושן של כל החברות בקבוצת מגדל.


באם אתה לקוח הרשום למידע האישי, ביכולתך לגשת בכל עת למידע שנמסר על ידך באמצעות "עדכון פרטים" לבדיקת נכונות המידע ואמינותו. הגישה היא באמצעות הקוד הסודי שבחרת.

בטיחות וסודיות

איחוד רשת סוכנויות בע"מ עושה כל שביכולתה כדי להגן על שמירת סודיות הנתונים שנמסרו על-ידי הלקוחות, תוך שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות.
אבטחת המידע באתר איחוד רשת סוכנויות בע"מ בכל הקשור למידע אישי שבאתר נועדה להבטיח זיהוי הלקוח והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים בתהליך. לאור כך, לפני קבלת שירותים הכרוכים במידע אישי תתבקש לציין פרטי זיהוי אישיים כתנאי לקבלת השירות.
ההתקשרות בין תוכנת הדפדפן של הלקוח ובין שרת איחוד רשת סוכנויות בע"מ מוצפן ומאובטח בשיטות הצפנה סבירות התואמות את הסטנדרטים הנהוגים באתרי האינטרנט אשר מטרתם למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני מבקרים אחרים ברשת האינטרנט.
איחוד רשת סוכנויות בע"מ עושה שימוש בטכנולוגיה של סביבה מאובטחת מתקדמת ובהתאם לכך שרת איחוד רשת סוכנויות בע"מ אינו מחובר ישירות אל האינטרנט אלא מבודד ממנו באמצעות מספר שכבות הגנה.
איחוד רשת סוכנויות בע"מ מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה כדי לספק ללקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר האפשרית מפני חדירה או פריצה. עם זאת אין ביכולתה של איחוד רשת סוכנויות בע"מ לאבטח את מערכות המידע והתקשרות אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על-ידי המבקרים באתר. איחוד רשת סוכנויות בע"מ לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

שימוש בסיסמאות

במידה ולצורך רכישת שירות ניתן לי שם וסיסמא הנני מתחייב כי הסיסמא ושם המשתמש שניתנו לי לצורך רישיון הגישה למאגרי הנתונים ניתנו לי לצורך שימושי האישי בלבד ואין לי כל זכות העברה של רישיון הגישה ללא הרשאה מראש של איחוד רשת סוכנויות בע"מ.

אמצעי זהירות כנגד הונאות באינטרנט

איחוד רשת סוכנויות בע"מ כגוף פיננסים רבים ברחבי העולם, מהווה יעד לניסיונות הונאה של גורמים עוינים. גורמים אלה מפעילים שיטות מתוחכמות במטרה לאסוף נתוני לקוחות באמצעות הודעות דואר אלקטרוניות (דוא"ל) המכילות קישור לאתרים מתחזים. איום זה מחייב נקיטת אמצעי זהירות הן על-ידי איחוד רשת סוכנויות בע"מ והן על-ידי לקוחותיה.

להלן שורה של כללים והמלצות שיסייעו לך לשמור ולהגן על הפרטים המשמשים אותך בגלישה לאתר איחוד רשת סוכנויות בע"מ:

  • מומלץ להקליד את כתובת אתר איחוד רשת סוכנויות בע"מ באופן ישיר ולא להיכנס לאתר על-ידי לינקים.
  • יש לבחון היטב את הודעות הדוא"ל המפנות לאתרי איחוד רשת סוכנויות בע"מ ולוודא שאכן נשלחו על-ידי הגורמים המוסמכים באיחוד רשת סוכנויות בע"מ.

בין הסימנים המעידים להודעות לא אמינות:

  • הודעות דוא"ל המבקשות במפורש שליחת פרטי הזדהות בדוא"ל.
  • הודעות שיש בהן נימה של דחיפות, המאיצות בלקוח למסור/לעדכן את פרטייך ברישומי איחוד רשת סוכנויות בע"מ (בדוא"ל או דרך אתר איחוד רשת סוכנויות בע"מ מבית מגדל לכאורה) תוך איום בפגיעה בשירות במידה ולא תמלא את הדרישה.
  • הודעות שיש בהן שגיאות כתיב (שגיאות אלה עוזרות להודעות לעקוף מנגנוני סינון תכנים, הקיימים בדרך כלל בחברות גדולות).


בשום מקרה, אין לשלוח בדוא"ל פרטים אישיים (שם משתמש, סיסמאות, מספר כרטיס אשראי וכו') לאף גורם, גם אם הוא מזדהה כמגדל או מזוהה עימו.
בכל כניסה לאתר דרך קישור המופיע בהודעת הדוא"ל, יש לוודא שאכן הגעת לאתר איחוד רשת סוכנויות בע"מ באינטרנט שכן בפעולות הונאה משתמשים באתרים מתחזים, הנראים כהעתק מדויק של אתר חברת הביטוח הרשמית.
במידה והודעת דוא"ל נראית חשודה, אין ללחוץ על הקישורים המופיעים בה.
אם מתעורר חשד כלשהו לגבי הודעת דוא"ל שקיבלת מקבוצת מגדל, יש להודיע מיידית למוקד התמיכה.

כללי

איחוד רשת סוכנויות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלה יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב תוך שבוע ממועד פרסומם הראשון.

לתשומת לבך

אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של אתר זה או ממדיניות זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר זה. אם אינך משתמש בהצפנה ואין בידיך חתימה אלקטרונית מאושרת ומאובטחת (על-פי דרישות חוק חתימה אלקטרונית) הינך מתבקש שלא לעשות שימוש בתקשורת אי-מייל איתנו בכל נושא סודי, זאת בכדי להגן על פרטיותך וסודיות התקשורת עמנו.
אנו מודים לך על תשומת לבך והבנתך.

(*) לעניין מדיניות זו משמעות המונח "איחוד רשת סוכניות בע"מ" בכל מקום בו מופיע הנו איחוד רשת סוכניות בע"מ חברה בת של מגדל.